Joanna BIENIEK-STRĄCZEK

Kandydatka do Rady Powiatu Mikołowskiego z Gostyni

Lista nr 19
Miejsce 1


46 lat, zamężna, mgr Politologii o specjalności Polityka Społeczna Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, studia podyplomowe z zakresu: Organizacji Pomocy Społecznej, Pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych z UE, Mediacji i negocjacji społecznych, Organizacji i zarządzania oświatą; zawodowo Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy w Ornontowicach, społecznie m.in. Członek Komisji Polityki Społecznej Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Członek Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Radna Powiatu Mikołowskiego w latach 2014-2018, Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego w latach 2014-2018

„Racją bytu wszelkiej polityki jest SŁUŻBA CZŁOWIEKOWI”
/Św. Jan Paweł II/


Szanowni Państwo!

          Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy indywidualnie bądź grupowo kontaktowali się ze mną w mijającej kadencji. Każdy z Państwa, jako mieszkaniec konkretnej miejscowości, osiedla, czy ulicy ma inne spojrzenie na problemy Powiatu Mikołowskiego. To Państwo byliście „moimi oczami i uszami” w swoich miejscach zamieszkania. Wasze pomysły, sugestie, problemy były i są dla mnie inspiracją do działania. Jestem wdzięczna za poświęcony czas i cenne uwagi.
Państwa zaangażowanie jest potwierdzeniem mojego przekonania, że w naszych małych ojczyznach możliwa jest współpraca i dalszy pozytywny rozwój.

          Święty Jan Paweł II nauczał: "Wymagajcie od siebie nawet gdyby inni od was nie wymagali." Jestem otwarta na nowe wyzwania oraz ustawiczny rozwój. Uważam, że uczyć trzeba się stale, nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych, by jeszcze skuteczniej móc służyć drugiemu człowiekowi, by dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Uzyskałam wykształcenie:

  •     2017-2018     Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Podyplomowe Studia : Przygotowanie pedagogiczne
  •     2017-2018     Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Podyplomowe Studia : Organizacja i zarządzanie oświatą
  •     2013-2014     Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Podyplomowe Studia : Mediacje i negocjacje społeczne
  •     2009-2010     Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Chorzowie, Podyplomowe Studia : Pozyskiwanie i rozliczanie projektów finansowanych z UE
  •     2007-2008     Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych - Podyplomowe Studia Organizacji Pomocy Społecznej
  •     1992-1997     Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych - Politologia – polityka społeczna – magister
  •     1991-1993     Medyczne Studium Zawodowe w Tychach – Ochrona zdrowia i pielęgnacja chorych – pielęgniarka dyplomowana
  •     1987-1991     Liceum Ogólnokształcące – Studium Nauczycielskie  w Tychach

Uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach, w szczególności:

  •     Dyrektor Liderem Ochrony danych osobowych, wizerunku i własności intelektualnej,
  •     40-godzinne warsztaty pt. Eksperci Programowania –Szkolenie Trenerskie,
  •     Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego,
  •     Bezpieczeństwo Informacji, ochrona danych, Krajowe Ramy Interoperacyjności Dz. U. 526 z 2012 i wymagania nowej normy PN ISO/IEC 27001:2014-12,
  •     Opracowanie projektów rewitalizacji społecznej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
  •     Standardy usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej,
  •     Zagadnienia funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  •     Współpraca instytucji pomocy i integracji Społecznej z PUP w ramach upowszechniania aktywnej integracji,
  •     Gminna Mapa Energetyczna „Szkolenie z zakresu optymalizacji gminnej polityki energetycznej i przygotowywania planów zaopatrzenia ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe”,
  •     Projektowanie programów aktywności lokalnej – praca ze społecznością lokalną,
  •     Gminne Edukatory Ekonomii Społecznej nową szansą dla mieszkańców wsi,
  •     Zarządzanie personelem – Zarządzanie Zespołem w organizacji społecznej,
  •     Zarządzanie projektem systemowym,
  •     Zasady efektywnego zarządzania projektem systemowym w OPS i PCPR,
  •     PRC COMMUNICATIONS – PR jednostek samorządu terytorialnego i komunikacja w strukturach urzędu,
  •     Partnerstwo na rzecz Rozwoju „Pierwsza Szychta” – Planowanie i realizacja innowacyjnych projektów rynku pracy w województwie śląskim.

          Każdego dnia dokładam wszelkich starań, by wykonywać swoje zadania z pasją, energią i radością. Lubię pracę z ludźmi i dla ludzi.
          Podobnie jak Albert Einstein uważam, że: „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”. Cechuje mnie aktywne zaangażowanie w szeroko pojętą problematykę społeczną.

Z samorządem jestem związana od 2007 roku, natomiast zawodowo realizuję powyższe motto będąc zastępcą Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Od najmłodszych lat angażuję się społecznie: najpierw w samorządach uczniowskich, a następnie jako:

•     2017  -  nadal     członek Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
•     2014  -  nadal      radna Powiatu Mikołowskiego, członek Zarządu Powiatu
•     2009  -  nadal      członek Komisji Polityki Społecznej Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
•     2008  -  2011      kurator społeczny Sądu Rejonowego w Mikołowie
•     2004  -  2007      członek Rady Rodziców Zespołu Szkół w Gostyni
•     2001  -  2007      przewodnicząca Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Gostyni

Podzielam zdanie: „Kto chce – szuka sposobu, kto nie chce – szuka powodu.”

Budżet zarówno Gminy jak i Powiatu ma określone możliwości. W związku z tym najważniejsze dla mnie jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, w szczególności z Unii Europejskiej. Zadań obligatoryjnych zarówno dla Gminy jak i dla Powiatu wciąż przybywa, a za tym nie zawsze idzie wystarczające dofinansowanie.

Osobiście zarządzałam projektami realizowanymi w:
• Ornontowicach: „Razem dążymy do sukcesu – aktywna integracja w Gminie Ornontowice” (docelowa wartość projektu: 687 167,00 PLN),
„To takie proste = badam i wiem – wzrost jakości usług edukacyjnych w Gimnazjum w Ornontowicach” (192 780,00 PLN)
• Gminie Wyry: „Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry” (994 090,00 PLN),
„Edukacja w każdym wieku szansą na rozwój mieszkańców Gminy Wyry” (32 607,00 PLN)

W latach 2014-2017 część poniesionych wydatków budżetowych przez Powiat Mikołowski została sfinansowana środkami Unii Europejskiej:
2014 rok – 5 478 746,41 PLN
2015 rok – 3 041 026,32 PLN
2016 rok – 1 336 383,10 PLN
2017 rok – 3 255 089,49 PLN
W 2018 roku planowana kwota na dzień 30.06.2018r. wynosi 9 084 922, 46 PLN

Zarząd Powiatu Mikołowskiego wraz z pracownikami Starostwa i poszczególnych Jednostek w mijającej kadencji 2014-2018 dzięki środkom zewnętrznym zrealizował między innymi następujące projekty:
• „Kompleksowa Edukacja Specjalna”(dofinansowanie: 888 414,19 PLN),
• „Naukowiec Zawodowiec” (dofinansowanie: 552 021,92 PLN),
• „Efektywne Funkcjonalne” (dofinansowanie: 4 339 907,31 PLN),
• „Nowoczesna Szkoła” (dofinansowanie: 2 554 916,82 PLN),
• „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym województwa śląskiego” (dofinansowanie: 5 463 792,33 PLN),
• „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” (dofinansowanie: 7 688 000,00 PLN),
• „Nowoczesne Liceum II – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego” (dofinansowanie: 600 198,22 PLN),
• „Kompleksowa Edukacja Specjalna – Program Rozwoju Szkół Specjalnych Powiatu Mikołowskiego” (dofinansowanie: 698 134,38 PLN),
• „E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu” (dofinansowanie: 560 546,35 PLN),
• „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II- Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” (dofinansowanie: 1 199 805,28 PLN),
• „J-ednolita S-trategia T-erytorialna(…)”(dofinansowanie: 348 193,00 EUR),
• „Nasze dziedzitwo” (dotacja: 30 423,50 EUR),
• „EuKeyCom- Europejskie Kompetencje Kluczowe” (dotacja: 34 593,50 EUR),
• „KCFC- Kompetencje kluczowe a przyszła kariera” (dofinansowanie: 60 100,00 EUR),
• „Zielona edukacja- powrót do natury” (dofinansowanie: 98 497,00 PLN),
• „Ostre pióra na rzecz demokracji i młodzieży” (dofinansowanie: 20 000,00 EUR),
• oraz wiele innych projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych w ramach współpracy międzynarodowej z Niemcami, Irlandią, Włochami, Węgrami, Rumunią, Bułgarią, Grecją, Hiszpanią, Portugalią, Maltą.

Oprócz wykorzystania środków własnych Powiat pozyskał następujące fundusze zewnętrzne na poprawę stanu technicznego dróg i ciągów rowerowych, a także pieszych:
• przebudowa skrzyżowania – etap II ul. Wiosny Ludów, Bukowiny, Św. Wawrzyńca w Orzeszu (całkowity koszt zadania: 632 013,48 PLN – dofinansowanie z RPO WŚl 85%),
• remont ciągu drogowego nr S 5302 ul. Św. Wawrzyńca w Orzeszu (całkowity koszt zadania: 668 524,00 PLN – dofinansowanie z PRGiPID na lata 2016-2019 50%),
• przebudowa ul. Zamkowej w Ornontowicach – I etap (całkowity koszt zadania: 2 466 687,15 PLN – dofinansowanie z PRGiPID na lata 2016-2019 50%),
• przebudowa ul. Zamkowej w Ornontowicach – II etap (całkowity koszt zadania: 1 165 209,53 PLN – dofinansowanie z PRGiPID na lata 2016-2019 50%),
• przebudowa ul. Dojazdowej w Orzeszu – zadanie w realizacji do 15.11.2018r. (całkowity koszt zadania: 439 930,32 PLN – dofinansowanie z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 60%),
• przebudowa ul. Górnej w Mikołowie (chodnik) – (całkowity koszt zadania: 918 884,70 PLN – dofinansowanie z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej 60%).

Powiatowy Urząd Pracy w latach 2014-2018 zrealizował projekty współfinansowane z Unii Europejskiej o łącznej wartości 57 694 437,78 PLN.

O środki zewnętrzne, zarówno unijne, jak i rządowe skutecznie aplikowały również inne Wydziały i Jednostki Powiatu Mikołowskiego.

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest;
nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

          Mam nadzieję, że będę miała dalej szansę dzielić się z Państwem swoją wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami. Mam nadzieję, że razem z Państwem będę dalej szukać sposobów na innowacyjny rozwój naszego Powiatu, kultywowanie tradycji, godne i lepsze życie mieszkańców…

Wszyscy mamy wiele pomysłów. Chcę Państwa słuchać i razem z Państwem je realizować.

          Jeszcze raz bardzo dziękuję za współpracę w kończącej się kadencji 2014-2018 i proszę o dalsze zaufanie i poparcie mojej kandydatury do Rady Powiatu Mikołowskiego w nadchodzących wyborach.

Z wyrazami szacunku
Joanna Bieniek-Strączek


Kliknij, aby załadować plik PDF
Kliknij, aby załadować plik PDF